Facebook က ဘယ္လို ID အမ်ဳိးအစားေတြကုိ Accept လုပ္သလဲ?

Facebook က ဘယ္လို ID အမ်ဳိးအစားေတြကုိ Accept လုပ္သလဲ?


Facebook Account ​ေတြ တစ္​ခုခုျဖစ္​ခဲ့ရင္​ ID တင္​ Confirm လုပ္​ၿပီး ျပန္​ယူရပါတယ္​။ ဘယ္​လုိ ID ​ေတြကုိ Accept လုပ္​လည္​းသိဖုိ႔ ​ေလ့လာပါ။
____________
 Facebook တြင္ မည္သည့္ ID အမ်ိုးအစားမ်ားကို လက္ခံသနည္း။
သင့္အမည္ကို Facebook တြင္ အတည္ျပုရန္ လိုအပ္လွ်င္၊ (သို့) သင့္အေကာင့္ထဲ ဝင္ခြင့္ဆံုးရံႈးလွ်င္၊ သင့္အမည္ပါရွိသည့္ အေထာက္အထားတစ္ခုခု၏ ေကာ္ပီကို ကြ်နု္ပ္တို့အား ပို့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုနိုင္သည္။ ဤအတြက္ဆိုလွ်င္ သင့္၌ အစိုးရထုတ္ ဓာတ္ပံု ID မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္အဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ ID မ်ား၊ မဂၢဇင္းစာရင္းသြင္းပံုစံ (သို့) ေမးလ္တစ္ခုခုကဲ့သို့ သင့္အမည္ (သို့) အျခား ကိုယ္ရုပ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားပါေသာ တရားဝင္ဆာတီဖီကိတ္မ်ား (သို့) လိုင္စင္မ်ား အပါအဝင္ အျခားေရြးစရာမ်ား ရွိသည္။

ကြ်နု္ပ္တို့အတြက္ သင့္အမည္ (သို့) အိုင္ဒီအခ်က္အလက္အား အတည္ျပုသည့္ အရာတစ္ခုခုကို ပို့လာတိုင္း၊ ကြ်နု္ပ္တို့ ျမင္ေတြ့ရန္ မလိုအပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္တိုင္းကို ဖံုးကြယ္ထားပါ (ဥပမာ- ခရက္တစ္ကဒ္နံပါတ္၊ လူမႈလံုျခံုေရးနံပါတ္။) ကြ်နု္ပ္တို့သည္ Facebook နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသူလူတိုင္းကို မူရင္းပါပံုစံျဖင့္ ကုဒ္ခံသိမ္းထားျပီး၊ ကြ်နု္ပ္တို့ဆီ သင္ပို့လာသည့္ အရာရာတိုင္းကို သင့္အမည္နွင့္ အိုင္ဒီအခ်က္အလက္ကို အတည္ျပုျပီးလွ်င္ ဖ်က္ပစ္ပါမည္။

သင္ ID တစ္ခု ေပးသြင္းေသာအခါ Facebook က သင့္အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ေရးလံုျခံုမႈနွင့္ လံုျခံုေရး တို့အား ကာကြယ္ေပးေသာပံုစံနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ကို ေနာက္ထပ္ေလ့လာပါ။

#အုပ္စုတစ္
----------------
ကြ်နု္ပ္တို့အတြက္ အုပ္စုတစ္ရွိ အိုင္တမ္မ်ားထံမွ တစ္ခုကို သင့္အမည္အား အတည္ျပုရန္ (သို့) သင့္အေကာင့္ထဲ ျပန္သြားရန္အတြက္ ပို့ေပးနိုင္သည္။ ကြ်နု္ပ္တို့ထံ သင္ပို့လာသည့္ အရာရာတိုင္းတြင္ သင့္အမည္နွင့္ ေမြးေန့ျဖစ္ေစ (သို့) သင့္အမည္နွင့္ဓာတ္ပံုျဖစ္ေစ ပါရွိရမည္။

1. ေမြးစာရင္း။
2. ယာဉ္ေမာင္းသူ၏ လိုင္စင္။
3. ပတ္စ္ပို့။
4. လက္ထပ္စာခ်ုပ္။
5. တရားဝင္အမည္ေျပာင္း ရံုးစာ။
6. ပုဂၢလိကအာမခံကတ္ (သို့) ယာဉ္အာမခံကတ္။
7. ယာဉ္ေမာင္းလိုင္စင္မဟုတ္ေသာ အစိုးရထုတ္ ID (ဥပမာ- မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနမႈ၊ SNAP ကတ္၊ အမ်ိုးသာ ID ကတ္၊ ပင္စင္ကတ္)။
8. နိုင္ငံသားစိစစ္ခံကတ္၊ ေနထိုင္ခြင့္ရပါမစ္ (သို့) လူဝင္မႈျကီးျကပ္ေရးေထာက္ခံစာ။
9. မ်ိုးနြယ္စု သက္ေသခံကတ္ (သို့) ေနထားပံုစံျပကတ္။
10. မဲေပး ID ကတ္။
11. ေမြးစာရင္း။
12. ဗီဇာ။
13. အမ်ိုးသားအသက္ကတ္။
14. လူဝင္မႈျကီးျကပ္ေရး မွတ္ပံုတင္ကတ္။
15. အခြန္အေထာက္အထားကတ္။
---------------------------------------------

#အုပ္စုနွစ္
---------------
အကယ္၍ သင့္၌ အုပ္စုတစ္မွအရာမ်ား မရွိလွ်င္၊ အုပ္စုနွစ္ရွိ အိုင္တမ္မ်ားမွ မတူေသာ နွစ္ခုကို ပို့ေပးနိုင္သည္။ ကြ်န္ပ္တို့အတြက္ သင္ပို့လိုက္သည့္ အိုင္တမ္မ်ားေပၚရွိအမည္သည္ သင့္ပရိုဖိုင္ေပၚ၌ ျပထားေသာ အမည္နွင့္ တူေနရမည္။

အကယ္၍ သင့္အေကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားလွ်င္၊ သင့္ Facebook ေပၚက အေသးစိတ္မ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု (သို့) ေမြးေန့ကို ျပသထားတဲ့ စာရင္းမွ တစ္ခုခုကိုလည္း ေပးရန္ သင့္အား ေတာင္းဆိုနိုင္သည္ကို စိတ္ထဲမွတ္ထားေပးပါ။ ဒါဟာ ပံုမွန္အေနအထားထက္ သတိထားရန္ျဖစ္သျဖင့္ သင့္အေကာင့္ထဲ ဝင္ခြင့္ရွိသည့္ အရာတစ္ခုကိုသာလွ်င္ ေသခ်ာေအာင္ ကြ်နု္ပ္တို့က ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။

16. ဘဏ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း။
17. သယ္ပို့ကတ္။
18. ခ်က္လက္မွတ္။
19. ခရတ္တစ္ကတ္။
20. အလုပ္အကိုင္အတည္ျပုစာလွြာ။
21. စာျကည့္တိုက္ကတ္။
22. ေမးလ္။
23. မဂၢဇင္းမွာယူျဖတ္ပိုင္း။
24. ေဆးကုမွတ္တမ္း။
25. အဖြဲ့ဝင္ ID (ဥပမာ- ပင္စင္ကတ္၊ ယူနီယမ္အဖြဲ့ဝင္၊ အလုပ္သမား ID၊ သက္ေမြးကြ်မ္းက်င္အလုပ္ ID)။
26. ေငြစာရင္းရွင္းခ်က္ျဖတ္ပိုင္း။
27. ပါမစ္။
28. စာသင္ေက်ာင္း ID ကတ္။
29. စာသင္ေက်ာင္းမွတ္တမ္း။
30. လူမႈဖူလံႈေရးကတ္။
31. အသံုးဝန္ေဆာင္မႈဘီလ္။
32. နွစ္ခ်ုပ္ဓာတ္ပံု (သင္၏နွစ္ခ်ုပ္စာေစာင္ထဲရွိ စာမ်က္နွာကိုဖတ္ထားေသာ စကင္စာမ်က္နွာအမွန္ (သို့) ဓာတ္ပံုအမွန္)။
33. ကုမၸဏီအဝယ္လိုက္ကတ္။
34. စာခ်ုပ္။
35. မိသားစုစာရင္းဝင္မွတ္။
36. ဒီပလိုမာ။
37. ဘာသာေရစာရြက္စာတမ္းမ်ား။
38. တရားဝင္အသိအမွတ္ျပုစာလွြာ (သို့) ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အလုပ္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ဆာတီဖီကိတ္။
39. ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လိုင္စင္ကတ္။
40. မဲေပးအခ်က္အလက္ျပကတ္။
41. က်န္းမာေရးအာမခံကတ္။
42. လိပ္စာသက္ေသျပကတ္။
43. လူမႈဖူလံႈေရးကတ္။
<< Zawgyi Version >>


......................................................

Facebook တွင် မည်သည့် ID အမျိုးအစားများကို လက်ခံသနည်း။
သင့်အမည်ကို Facebook တွင် အတည်ပြုရန် လိုအပ်လျှင်၊ (သို့) သင့်အကောင့်ထဲ ဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးလျှင်၊ သင့်အမည်ပါရှိသည့် အထောက်အထားတစ်ခုခု၏ ကော်ပီကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပို့ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဤအတွက်ဆိုလျှင် သင့်၌ အစိုးရထုတ် ဓာတ်ပုံ ID များ၊ အစိုးရမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများမှ ID များ၊ မဂ္ဂဇင်းစာရင်းသွင်းပုံစံ (သို့) မေးလ်တစ်ခုခုကဲ့သို့ သင့်အမည် (သို့) အခြား ကိုယ်ရုပ်အစိတ်အပိုင်းများပါသော တရားဝင်ဆာတီဖီကိတ်များ (သို့) လိုင်စင်များ အပါအဝင် အခြားရွေးစရာများ ရှိသည်။

ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သင့်အမည် (သို့) အိုင်ဒီအချက်အလက်အား အတည်ပြုသည့် အရာတစ်ခုခုကို ပို့လာတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ရန် မလိုအပ်သော ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်တိုင်းကို ဖုံးကွယ်ထားပါ (ဥပမာ- ခရက်တစ်ကဒ်နံပါတ်၊ လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်။) ကျွန်ုပ်တို့သည် Facebook နှင့် ချိတ်ဆက်နေသူလူတိုင်းကို မူရင်းပါပုံစံဖြင့် ကုဒ်ခံသိမ်းထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ဆီ သင်ပို့လာသည့် အရာရာတိုင်းကို သင့်အမည်နှင့် အိုင်ဒီအချက်အလက်ကို အတည်ပြုပြီးလျှင် ဖျက်ပစ်ပါမည်။

သင် ID တစ်ခု ပေးသွင်းသောအခါ Facebook က သင့်အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုနှင့် လုံခြုံရေး တို့အား ကာကွယ်ပေးသောပုံစံနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်ကို နောက်ထပ်လေ့လာပါ။

#အုပ်စုတစ်
----------------
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အုပ်စုတစ်ရှိ အိုင်တမ်များထံမှ တစ်ခုကို သင့်အမည်အား အတည်ပြုရန် (သို့) သင့်အကောင့်ထဲ ပြန်သွားရန်အတွက် ပို့ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင်ပို့လာသည့် အရာရာတိုင်းတွင် သင့်အမည်နှင့် မွေးနေ့ဖြစ်စေ (သို့) သင့်အမည်နှင့်ဓာတ်ပုံဖြစ်စေ ပါရှိရမည်။

1. မွေးစာရင်း။
2. ယာဉ်မောင်းသူ၏ လိုင်စင်။
3. ပတ်စ်ပို့။
4. လက်ထပ်စာချုပ်။
5. တရားဝင်အမည်ပြောင်း ရုံးစာ။
6. ပုဂ္ဂလိကအာမခံကတ် (သို့) ယာဉ်အာမခံကတ်။
7. ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မဟုတ်သော အစိုးရထုတ် ID (ဥပမာ- မသန်မစွမ်းဖြစ်နေမှု၊ SNAP ကတ်၊ အမျိုးသာ ID ကတ်၊ ပင်စင်ကတ်)။
8. နိုင်ငံသားစိစစ်ခံကတ်၊ နေထိုင်ခွင့်ရပါမစ် (သို့) လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထောက်ခံစာ။
9. မျိုးနွယ်စု သက်သေခံကတ် (သို့) နေထားပုံစံပြကတ်။
10. မဲပေး ID ကတ်။
11. မွေးစာရင်း။
12. ဗီဇာ။
13. အမျိုးသားအသက်ကတ်။
14. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး မှတ်ပုံတင်ကတ်။
15. အခွန်အထောက်အထားကတ်။
---------------------------------------------

#အုပ်စုနှစ်
---------------
အကယ်၍ သင့်၌ အုပ်စုတစ်မှအရာများ မရှိလျှင်၊ အုပ်စုနှစ်ရှိ အိုင်တမ်များမှ မတူသော နှစ်ခုကို ပို့ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ပ်တို့အတွက် သင်ပို့လိုက်သည့် အိုင်တမ်များပေါ်ရှိအမည်သည် သင့်ပရိုဖိုင်ပေါ်၌ ပြထားသော အမည်နှင့် တူနေရမည်။

အကယ်၍ သင့်အကောင့် ပျောက်ဆုံးသွားလျှင်၊ သင့် Facebook ပေါ်က အသေးစိတ်များဖြင့် ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ (သို့) မွေးနေ့ကို ပြသထားတဲ့ စာရင်းမှ တစ်ခုခုကိုလည်း ပေးရန် သင့်အား တောင်းဆိုနိုင်သည်ကို စိတ်ထဲမှတ်ထားပေးပါ။ ဒါဟာ ပုံမှန်အနေအထားထက် သတိထားရန်ဖြစ်သဖြင့် သင့်အကောင့်ထဲ ဝင်ခွင့်ရှိသည့် အရာတစ်ခုကိုသာလျှင် သေချာအောင် ကျွန်ုပ်တို့က ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

16. ဘဏ်ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း။
17. သယ်ပို့ကတ်။
18. ချက်လက်မှတ်။
19. ခရတ်တစ်ကတ်။
20. အလုပ်အကိုင်အတည်ပြုစာလွှာ။
21. စာကြည့်တိုက်ကတ်။
22. မေးလ်။
23. မဂ္ဂဇင်းမှာယူဖြတ်ပိုင်း။
24. ဆေးကုမှတ်တမ်း။
25. အဖွဲ့ဝင် ID (ဥပမာ- ပင်စင်ကတ်၊ ယူနီယမ်အဖွဲ့ဝင်၊ အလုပ်သမား ID၊ သက်မွေးကျွမ်းကျင်အလုပ် ID)။
26. ငွေစာရင်းရှင်းချက်ဖြတ်ပိုင်း။
27. ပါမစ်။
28. စာသင်ကျောင်း ID ကတ်။
29. စာသင်ကျောင်းမှတ်တမ်း။
30. လူမှုဖူလှုံရေးကတ်။
31. အသုံးဝန်ဆောင်မှုဘီလ်။
32. နှစ်ချုပ်ဓာတ်ပုံ (သင်၏နှစ်ချုပ်စာစောင်ထဲရှိ စာမျက်နှာကိုဖတ်ထားသော စကင်စာမျက်နှာအမှန် (သို့) ဓာတ်ပုံအမှန်)။
33. ကုမ္ပဏီအဝယ်လိုက်ကတ်။
34. စာချုပ်။
35. မိသားစုစာရင်းဝင်မှတ်။
36. ဒီပလိုမာ။
37. ဘာသာရေစာရွက်စာတမ်းများ။
38. တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုစာလွှာ (သို့) ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဆာတီဖီကိတ်။
39. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိုင်စင်ကတ်။
40. မဲပေးအချက်အလက်ပြကတ်။
41. ကျန်းမာရေးအာမခံကတ်။
42. လိပ်စာသက်သေပြကတ်။
43. လူမှုဖူလှုံရေးကတ်။
<< Unicode Version >>

Photo Post -

မူရင္​း Link => fb.com/help/159096464162185/?ref=cr

 မူရင္းပို ့စ္ -