သင့္ဖုန္းမွာ Screen overlay detected ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္

သင့္ဖုန္းမွာ Screen overlay detected ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္

How to fix "Screen overlay detected" error
 

Android Phone ေတြမွာ Screen Overlay Detected Error မ်ား တက္ခဲ့ရင္
Permission Request ေတာင္း လို႕ Allow ေပးရတဲ့ေနရာ မွာ
Screen overlay detected ဆုိတာေလးေပၚလာခဲ့ရင္ေတာ့ ေအာက္ပါနည္းေလးေတြအတိုင္း
လိုက္ျပီးေတာ့လုပ္ၾကည့္လိုက္ပါ တစ္နည္းမရ တစ္နည္းနဲ ့အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။

ပထမနည္း -

သင့္ ဖုန္းထဲက Setting ထဲက Application ထဲသြားပါ
Clean Master, File Manager, Antiviru App ေတြကုိ Install  လုပ္ထားခဲ့ရင္ Unistall လုပ္ေပးလိုက္ပါ။

ဒုတိယနည္း -

အခု တင္ထားတဲ့ပံုအတိုင္း တက္လာရင္ Open Setting ထဲသြားပါ
Yes ျဖစ္ေနတဲ့ဟာေတြ No ေပးလိုက္ျပီး  On ျဖစ္ေနတာ ေလးေတြကို Off လုပ္ေပးလိုက္ပါ။

အားလံုး လုပ္ပီး သြားရင္ စက္ကို Restart ခ်ေပးလိုက္ပါ Screen Overlay Detected ဆိုတာႀကီးကုိ
ျမင္ေတြ ့ရေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။

အျခားသူေတြ ေရးထားတဲ့ နည္းေတြကိုေတာ့ ေအာက္မွာ ၀င္ေရာက္ျပီး ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

 What to do when you get the annoying “screen overlay detected” message

Android has gotten a lot more user-friendly over the years, but there are still some things that can leave users scratching their heads. One of the most annoying recent Android problems is the “screen overlay detected” message. You’ll see this error message when trying to accept permissions or install an APK. The message is not exactly clear about what you need to do. If you’ve every experienced this frustrating message, we’ll help you get it resolved.

What does it mean?The message appears when Android detects that another app is using a screen overlay. A screen overlay is when an app can appear on top of other apps. The floating Facebook chat bubbles and screen filter apps are common examples. It’s possible that an app could use a screen overlay to do something malicious while you accept permissions or install an APK. As a precaution, Android won’t let you do anything until the screen overlay is disabled. So let’s do that.

How to turn off screen overlay


The error message will tell you to “turn off the screen overlay in Settings > Apps.” Unfortunately, that’s where the instructions end. It doesn’t tell you how to find the responsible apps. We’ll help you snuff out the culprits.
Note: This process will be slightly different depending on your Android version and phone manufacturer.
 1. Go to Settings > Apps
 2. This step will vary by device. One of the following should work:
  1. Tap the gear icon in the top right
  2. Tap the three-dot menu icon > Configure apps
 3. If you see Draw over apps, tap it
  1. If you don’t, tap Special access under Advanced
  2. Then select Draw over apps
All of the apps in this list can appear on top of other apps. That’s what Android means by “draw over other apps.” Most of the apps in this list only use screen overlay when they are called into action. For example, a caller ID app will only appear on top when you receive a call.  You need to find the app that is currently using a screen overlay.
 1. If there is a drop-down at the top, select Apps with permission
 2. Select the app from the list
 3. Toggle off Permit drawing over other apps
If you found the culprit, you should be able to go back and do what you were trying to do when the message appeared. Once you’ve figured out which app is causing the problem, you may find it easier to simply close out of the app next time you try to accept permissions or install an APK. Hopefully, this guide clears things up for you.

Ref : http://phandroid.com
__________________________________________________


How to fix "Screen overlay detected" error


So, you’ve received the “screen overlay detected” message and have no idea what to do. Well, follow this step-by-step guide, and be troubled no longer.

Error message “Screen overlay detected”: the cause

The problem: Android suddenly warns you that a screen overlay has been detected.


The error message in question. / © AndroidPIT
The reason: This message appears when you’re running a floating app, and then start a newly installed one, which requests access rights. Floating apps include the chat heads of Facebook Messenger that can appear floating above other apps.
Affected Smartphones: Users across the internet have reported experiencing this problem on Samsung and Motorola smartphones. It seems likely to affect many manufacturers. AndroidPIT managed to replicate the behavior on a Vodafone and a Samsung smartphone.

Problem apps: We replicated the problem using Drupe, but CleanMaster, Lux and Twilight have all been blamed for the problem.


 
Drupe is one of many apps that may be the cause of the error. / © AndroidPIT
The technical background: As a security measure, apps ask for permission to use certain parts of your phone (internal storage, camera, etc.). In theory, a display overlay can interfere with the dialogue requesting permission, so you need to disable the feature to interact with the dialogue.


The solution: a step-by-step fix

Step one: "Screen overlay detected" fix

Find you what apps have permission to draw over the screen. On a non-Samsung smartphone, follow these steps:
 • Open the Settings
 • Tap the magnifying glass at the top right
 • Enter the search term “draw”
 • Tap Draw over other apps
 • Alternative route: Apps> [gear  icon]> Draw over other apps
For Samsung users:
 • Open the Settings
 • Then Applications > Application manager
 • Press on More > Apps that can appear on top


 
How to find the settings for app overlays on a Samsung device. / © AndroidPIT

Step two

You will find yourself in front of a list of apps that have permission to use floating buttons or other screen overlays. Now you need to identify the problem app and temporarily deny it permission to draw over the screen. Here is are some pointers on how to identify the app that’s causing trouble:
 • Do you see an app bubble on your screen? If do, this app is almost certainly the cause. Either you hide the app bubble or disable the app in the list
 • Do you have an app installed that changes the colors on the display or adjusts the brightness?
 • Reportedly, Clean Master can be a trouble maker. If you see Clean Master in the list, disable it
 • If there’s no obvious cause, disable everything 
The list of apps that are allowed overlay permissions. / © AndroidPIT

Step three

Now you can try launching the app again, and it should request permissions without the “Display overlay detected” error getting in the way.
For Samsung users: We have also received a report that suggests the one-handed keyboard setting could be the root cause. Deactivate it by going to Settings> Advanced features > One-handed operation. 
Drupe can also be a victim of the screen overlay error, but here it is fixed. / © AndroidPIT

Step four: reactivate screen overlays

In order for the app(s) that you have disabled in step two to work again, you need to re-enable its overlay permissions. If you turned off all apps, it might be worth considering only reactivating those apps that you actually use.
This is a rather inelegant workaround, but it's the best we have until Google makes the necessary changes to prevent app overlays from interfering with permission dialogues.
Has this guide helped? If you are still experiencing the error after following our guide, leave a comment, so we can try and address the problem.

Ref : https://www.androidpit.com